Revize pohledem školy

Jak nové rámcové vzdělávací programy ovlivní vaši práci?

Podpoříme vás

Chceme, aby dnešní a budoucí školou povinné děti byly v životě úspěšné, aby žily naplněné životy a byly součástí prosperující, moderní a otevřené společnosti. Všichni se shodujeme na tom, že jedním z klíčů k tomu je kvalitní vzdělání.

V rychle se měnícím světě se mění i role učitelů. Rozšiřují se i možnosti, jak se jako dobrý učitel stát jedinečným průvodcem dětí v jejich vzdělávání a zrání. Role učitelů nebyla nikdy tak významná jako nyní.

Revize rámcových vzdělávacích programů tu není proto, abychom vám naložili ještě více povinností a odpovědnosti, naopak, společně hledáme cesty, jak pojmout vzdělávání pro 21. století tak, abychom se soustředili na to skutečně důležité a učitelům k tomu poskytli co největší podporu.

Chci dát zpětnou vazbu

Na čem stavíme
a co zůstává

Dvouúrovňový systém kurikulárních dokumentů
Stále tedy platí, že vedle RVP má každá škola svůj školní vzdělávací program.
Autonomie a flexibilita
Školy mají nadále dostatečnou autonomii a flexibilitu, aby mohly uplatňovat různorodé metody a přístupy v souladu se svými specifickými potřebami a okolnostmi.
Kompetence doplňují gramotnosti
Při práci na novém RVP nadále vycházíme z kategorií, se kterými pracují i současné RVP, tedy z klíčových kompetencí, průřezových témat, vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů. Nově je doplní základní gramotnosti.
Pracujeme s očekávanými výsledky učení
Nově budou organizovány tak, aby jejich rozdělení a vztahy byly přehledné a zjednodušovaly orientaci v RVP.

Na co v revizi klademe důraz

Kompetenční pojímání výuky
Zaměřujeme se na utváření a rozvoj klíčových kompetencí a základních gramotností.
Kontinuita vzdělávacího procesu
Je zapotřebí zajistit kontinuitu a progres rozvoje žáka, který prochází vzdělávací soustavou od předškolního až po střední vzdělávání.
Společný základ a prostor pro individuální podporu
Rámcové vzdělávací programy budou obsahovat pouze takové pasáže, které školu k něčemu zavazují při tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Podpora školních týmů
Zpřesníme zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů a vytvoříme modelové školní vzdělávací programy, jako vzor a inspirace pro jednotlivé školy. Školám a učitelům nabízíme podrobný návod, jak se ve změnách orientovat a také jak jim uzpůsobit výuku. U vzdělávacích oborů přesně popisujeme postupné kroky ve výuce, u klíčových kompetencí jsou do detailu rozpracovány strategie učitele i projevy žáků.
Klima školy
Škola není jen výuka. Stejně důležité jako předávání vědomostí je pro formování žáků i prostředí, atmosféra a vztahy ve škole. Nové RVP proto kladou velký důraz na zajištění základních předpokladů zdravého klimatu školy.

Co to znamená v praxi

Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu.

Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání.

Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí i školy.

Jak pomůžeme školám

Samotný dokument RVP je pouze prvním, a ne nejdůležitějším krokem reformy. RVP bude obsahovat pouze takové pasáže, které školu k něčemu zavazují při tvorbě školního vzdělávacího programu. Doporučení, která napomohou k naplňování dokumentu RVP, budou součástí metodické podpory. 

Podpora školních týmů

Poskytneme cílenou podporu školních týmů v oblasti tvorby nebo úprav školních vzdělávacích programů. 

Informační systémy pro kurikulum

Dojde k modernizaci stávajícího InspIS a vznikne moderní informační systém pro práci s RVP. Oba systémy budou propojené.

Modelové školní vzdělávací programy

Vytvoříme modelové školní vzdělávací programy, které mají sloužit jako vzor a inspirace pro jednotlivé školy.

Online učební materiály

Připravíme zdroje učebních materiálů dostupných online. Vypracujeme metodiky pro učitele a také pracovní listy pro žáky.

Soulad kurikula a zkoušek

Obsah vzdělávání má být v souladu s tím, co se očekává od žáků u zkoušek
a přijímaček. Vytvoříme ověřovací úlohy a postupy pro zpětnou vazbu školám.

Spolupráce s nakladateli učebnic

Budeme úzce spolupracovat s nakladateli učebnic, tak aby byl obsah učebnic v souladu s novými vzdělávacími směry a požadavky. 

Metodické kabinety

Propojíme učitele a díky principům učící se komunity podpoříme jejich profesní rozvoj a spolupráci. Poskytneme nejrůznější formy vzdělávání.

Kdy se změny projeví ve výuce v základních školách?

Září 2025

Možnost výuky podle revidovaného RVP v prvním a šestém ročníku. Týká se to pouze škol, které jsou připravené a přihlásí se k tomu dobrovolně.

Září 2027

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách v prvním a šestém ročníku.

Září 2029

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách pro všechny ročníky.

Zajímá nás váš názor

Školy a pedagogové byli do přípravy nových RVP zapojeni od samého začátku – například formou expertního panelu nebo práce v rámci tvůrčích pracovních skupin. Revidované rámcové vzdělávací programy stojí na odborném vhledu a zkušenosti stovek odborníků. Na předkládaném návrhu pracovali jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici, zástupci oborových asociací a neziskových organizací. 

Nyní otevíráme prostor pro připomínky a názory pro širokou učitelskou veřejnost. Pro zpětnou vazbu můžete využít tento dotazník. Vašim podnětům se budeme věnovat a zohledníme je při přípravě konečné podoby revidovaných RVP.

Chci si prostudovat návrh revize

Chci dát zpětnou vazbu

Inspirace

Škola budoucnosti již nyní. Podívejte se na příběhy škol, které již dnes učí v souladu s cíli revidovaných vzdělávacích programů.

Měním svoji školu, už nemusím lhát do třídnice

Odborník na vzdělávání Karel Tomek si do nového podcastu EduRevue: Mezi námi pozval ředitelku malotřídní ZŠ Horní Kruty Petru Procházkovou. Hlavním tématem rozhovoru je cesta k novému školnímu vzdělávacímu programu takřka od nuly.
 

Učitelkou jsem být nechtěla. Pak jsem zjistila, že je to nejlepší práce na světě

Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání z NPI ČR, a Tereza Martínková, ředitelka pražské ZŠ nám. Curieových z Prahy 1, se sešly v podcastu nad společným tématem podpory nadaných dětí.

Učitelská profese je stálé hledání

Daniel Pražák učí přírodopis a dějepis na pražské základní škole. V roce 2022 se umístil v soutěži Global Teacher Prize v kategorii inspirativní učitel. A inspirace je s Danielem spjatá stejně silně jako kočka Dis a učitelský optimismus. O tom, jaké byly jeho začátky i jakým způsobem učí dnes, jsme si povídali v následujícím rozhovoru.