Co revize přinese žákům, školám i celé společnosti

Průvodce procesem tvorby a zavádění nových rámcových vzdělávacích programů

Proč provádíme revizi rámcových vzdělávacích programů

Dnešní svět je plný výzev, jako jsou nerovnost mezi lidmi, změna klimatu a nové technologie. Aktuální události, jako jsou pandemie a konflikty, ovlivňují i nás. Mezinárodní vzdělávací strategie nám říkají, že potřebujeme připravit naše děti tak, aby se mohly vyrovnat s nejistotou v podmínkách měnícího se světa.

Kdo na revizi pracuje a kdy se výsledky promítnou do škol a do výuky

Práci na revizi RVP pro základní vzdělávání zadalo MŠMT Národního pedagogickému institutu České republiky, který vypsal výběrové řízení do pracovních skupin. Tyto skupiny jsou rozdělené podle jednotlivých vzdělávacích oblastí a vedle nich pracují pracovní skupiny koordinační a koncepční. Ve skupinách spolu pracují jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici, zástupci oborových asociací a neziskových organizací.

Na jaře 2024 by měl být návrh revize RVP pro základní vzdělávání předložen k veřejné konzultaci. Od školního roku 2025/26 by mohl být používán školami dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně. Souběžně s tím pracujeme na revizích RVP pro předškolní i středoškolské vzdělávání.

Jak chceme provádět revizi RVP

Smyslem nového RVP není vše přestavět a změnit, ale posílit některé aspekty, které jsou už dnes součástí RVP. Stejně tak chceme zachovat systém, který dává školám rámec a pravidla, ale také jim dává svobodu přizpůsobit se specifickým potřebám a okolnostem. Při revizi RVP vycházíme z cílů a zásad ve školském zákoně.

Na co klademe důraz v chystané revizi 


1

Kompetenční pojímání výuky

Zaměřujeme se na utváření a rozvoj klíčových kompetencí a základních gramotností.

2

Kontinuita vzdělávacího procesu

Je zapotřebí zajistit kontinuitu a progres rozvoje žáka, který prochází vzdělávací soustavou od předškolního až po střední vzdělávání.

3

Podpora školních týmů

Zpřesníme zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů a vytvoříme modelové školní vzdělávací programy jako vzor a inspiraci pro jednotlivé školy.

Co se nemění v novém RVP

Zachováváme dvouúrovňový systém kurikulárních dokumentů. Stále tedy platí, že vedle RVP má každá škola svůj školní vzdělávací program. Školy mají nadále dostatečnou autonomii a flexibilitu, aby mohly uplatňovat různorodé metody a přístupy v souladu se svými specifickými potřebami a okolnostmi. Při práci na novém RVP nadále vycházíme z kategorií, se kterými pracuje i současný RVP, tedy z klíčových kompetencí, průřezových témat, vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů. Nově je doplní základní gramotnosti. Nadále pracujeme s očekávanými výstupy, které budou nově organizovány tak, aby jejich rozdělení a vztahy byly přehledné a zjednodušovaly orientaci v RVP.

Chcete vědět víc?

Zajímají vás plánované změny v RVP do většího detailu a v širším kontextu? Připravili jsme pro vás odborný souhrn koncepce RVP.

Co se mění v novém RVP

Od školky po maturitu podle jedněch pravidel

Vzdělávací dráha od předškolního přes základní vzdělávání po ukončení povinného středního a dále střední maturitní vzdělávání bude nastavena tak, aby byla zajištěna maximální návaznost. Tu zajistíme jednotným přístupem k tvorbě všech RVP. Jejich společným jmenovatelem budou klíčové kompetence a základní gramotnosti, které budou prolínat všemi stupni vzdělávání.

Vzdělávací cesta, na které každý dosáhne optima svých možností

Pracujeme s několika klíčovými pojmy, které rámují vzdělávání žáků.

  • Klíčové kompetence – určují, kým má mladý člověk být.
  • Základní gramotnosti – formulují předpoklady pro další učení.
  • Průřezová témata – představují aktuální celospolečenská témata.
  • Očekávané výsledky učení – jsou detailně popsané předpokládané způsobilosti žáků v rámci jednotlivých oborů a oblastí. Způsob naplňování očekávaných výstupů bude součástí metodické podpory školám, která vzniká společně se samotným RVP. To umožní učitelům sledovat a hodnotit pokrok jednotlivých žáků v učení, případně upozornit na potřebu pomoci, aby každý žák mohl dosáhnout optima svých možností.
Uzlové body jako milníky vývoje každého žáka

Pokroky v klíčových kompetencích a základních gramotnostech budeme sledovat v tzv. uzlových bodech vzdělávací dráhy. Tyto uzlové body připadají na ukončení předškolního vzdělávání, následně po třetím, pátém a devátém ročníku základního vzdělávání. Poté v návaznosti na chystaném rozhodnutí o délce povinné školní docházky na konci povinného vzdělávání. A samozřejmě i při maturitní zkoušce.

Znalosti nestačí, důležité je umět je využít

Vzdělávání podle kompetenčního pojetí bude zaměřené na utváření a rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot žáků. Žáci musí mít možnost osvojit si vzdělávací obsah tak, aby jim reálně umožnil úspěšně a ohleduplně jednat a zvládat úkoly a situace, do kterých se budou dostávat ve studiu, v profesním i osobním životě.

Co je skutečně důležité a co ne? Chceme redukovat obsah výuky

Jako závazný definujeme pouze vzdělávací obsah společný pro všechny žáky a zaměříme se jen na nejdůležitější oborová témata. Společným obsahovým základem rozumíme obsah vzdělávání povinný pro všechny žáky a definovaný očekávanými výstupy. Redukce obsahu RVP tedy nespočívá v redukci počtu výstupů, ale v inovovaném kompetenčním pojetí obsahu, který je navázaný na klíčové kompetence, a ve výběru nejdůležitějších konceptů a témat.

Zohledňujeme individuální zájmy a motivaci žáků

Poskytneme větší časový prostor v učebním plánu využitelný pro individuální zájmy a motivaci žáků. Větší disponibilní časová dotace vytváří prostor pro rozšíření vzdělávacího obsahu nad společný základ, ale i pro jeho upevňování a procvičování. Má tedy umožnit maximální rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka a individualizaci výuky, a tím přispět ke snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvoji nadání každého žáka. Volba vzdělávacího obsahu, organizační formy výuky i časová dotace jsou v kompetenci školy.

Klima školy

Škola není jen výuka. Stejně důležité jako předávání vědomostí je pro formování žáků i prostředí, atmosféra a vztahy ve škole. Nové RVP proto kladou velký důraz na zajištění základních předpokladů zdravého klimatu školy. Na co se zaměřujeme?

Vzdělávání rozmanitými formami, metodami a prostředky stimuluje k učení a tvořivosti. Učitelé mají podporovat své žáky v jejich rozvoji přiměřeně jejich věku, předpokladům a zájmům.

Vzdělávání podporuje vnitřní motivaci každého žáka k poznávání a úměrně jeho věku ho vede k postupnému přebírání odpovědnosti nejen za vlastní učení, ale i za své rozhodování a jednání. Učitel má vystupovat jako průvodce žáků na cestě ke vzdělání.

Vzdělávání efektivně funguje v bezpečném a respektujícím prostředí, založeném na důvěře, kde může žák objevit a plně rozvíjet svůj lidský (fyzický, poznávací, tvůrčí, citový, sociální a duchovní) potenciál.

Vzdělávání umožňuje žákovi vytvářet si kladný vztah sám k sobě, objevovat a rozvíjet svou osobnost, reflektovat a řídit své jednání, a postupně nacházet své místo ve společnosti.

Vzdělávání založené na kvalitních vztazích mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem podporuje učení. Umožňuje žákovi být partnerem v různých spolupracujících skupinách. Vzorem je žákům především zdravě fungující spolupráce dospělých.

Jak pomůžeme školám

Samotný dokument RVP je pouze prvním, a ne nejdůležitějším krokem reformy. RVP bude obsahovat pouze takové pasáže, které školu k něčemu zavazují při tvorbě školního vzdělávacího programu. Doporučení, která napomohou k naplňování dokumentu RVP, budou součástí metodické podpory. 

Podpora školních týmů

Poskytneme cílenou podporu školních týmů v oblasti tvorby nebo úprav školních vzdělávacích programů.  

Informační systémy pro kurikulum

Dojde k modernizaci stávajícího InspIS a vznikne moderní informační systém pro práci s RVP. Oba systémy budou propojené.

Modelové školní vzdělávací programy

Vytvoříme modelové školní vzdělávací programy, které mají sloužit jako vzor a inspirace pro jednotlivé školy.

Online učební materiály

Připravíme zdroje učebních materiálů dostupných online. Vypracujeme metodiky pro učitele a také pracovní listy pro žáky.

Soulad kurikula a zkoušek

Obsah vzdělávání má být v souladu s tím, co se očekává od žáků u zkoušek
a přijímaček. Vytvoříme ověřovací úlohy a postupy pro zpětnou vazbu školám.

Spolupráce s nakladateli učebnic

Budeme úzce spolupracovat s nakladateli učebnic, tak aby byl obsah učebnic v souladu s novými vzdělávacími směry a požadavky. 

Informační kampaň

Plánujeme rozsáhlou informační kampaň „Měníme osnovy“ pro odbornou i širokou veřejnost.

Další důležité informace

Zde najdete odkazy, díky kterým se můžete ponořit hlouběji do detailů i kontextů chystaných změn.

Základní shrnutí koncepce RVP

Proces tvorby RVP ZV a klíčové dokumenty

EduRevue, magazín moderního vzdělávání

Harmonogram


Jaro 2024

Návrh revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání předložen k veřejné konzultaci.

Školní rok 2025/26

Nový RVP je používán školami, které se k tomu přihlásí dobrovolně.

Školní rok 2027/28

Povinná výuka podle nového RVP ve všech základních školách.


Inspirace


Kvalitně zpracované RVP jsou jen první krok

Co je potřeba udělat pro to, aby nové rámcové vzdělávací programy nezůstaly jenom na papíře? „Musíme věnovat dostatek energie také na přípravu modelových školních vzdělávacích programů a další podporu škol,“ říká Matěj Bulant z NPI ČR.

Učitelská profese je stálé hledání

Daniel Pražák učí přírodopis a dějepis na pražské základní škole. V roce 2022 se umístil v soutěži Global Teacher Prize v kategorii inspirativní učitel. A inspirace je s Danielem spjatá stejně silně jako kočka Dis a učitelský optimismus. O tom, jaké byly jeho začátky i jakým způsobem učí dnes, jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Opíráme se o zkušené učitele

„Dobří učitelé sledují, v jakém digitálním světě jejich žáci vyrůstají,“ říká vedoucí oddělení digitalizace ve vzdělávání NPI ČR Ondřej Neumajer. Jaké výzvy čekají učitele i žáky díky dechberoucímu rozvoji digitálních technologií?