jak na to ve škole

Zajištění průběhu a organizace testování.


základní shrnutí nejdůležitějších informací

vhodný prostor pro testování 

Prostory musejí mít možnost větrání, pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a k odložení věcí. Všichni mezi sebou dodržují ideální rozestup 1,5 metru nebo více. Kromě testovací místnosti je nutné zajistit také izolační prostor pro pozitivně testované. 
Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

vybavení pro testování 

 • Testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 4 °C do 30 °C), před použitím nechat temperovat při teplotě 15–30 °C.
 • Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
 • Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav – měly by mít minimální tloušťku 0,2 mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).
 • Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
 • Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.
 • Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě.
 • Stopky nebo jiný přístroj pro měření času.
 • Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny apod.
 • Respirátor min. třídy FFP2 pro dohlížející osoby.
 • Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.

personál potřebný pro zajištění testování 

 • Osoba dohlížející na žáky/studenty při provádění testů a zaznamenávající výsledky.
 • Osoba pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběr a likvidace pytlů (např. provozní zaměstnanec).
 • Osoba určená k zajištění dohledu v izolační místnosti.

příprava na testování

 • Před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem). Rozešlete obdržené informační materiály zaměstnancům, zákonným zástupcům, žákům a studentům.
 • Zajistěte, aby dohlížející osoby byly předem dobře obeznámeny s postupy při testování a byly připraveny poskytnout radu či pomoc.
 • Je-li to z kapacitních a prostorových důvodů nutné, rozdělte testované osoby do testovacích skupin.
 • Připravte testovací sady a seznamy testovaných pro konkrétní den.
 • V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě otevřený odpadkový koš, do kterého je vložený pytel na odpad.
 • V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě stůl s potřebným materiálem: dezinfekce, papírové utěrky, jednorázové rukavice.
 • Zkontrolujte, že jsou připraveny stopky či jiný přístroj k měření času (např. telefon, hodinky).

proces samoodběru

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory nebo zdravotnické roušky, s výjimkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 • Během testování je vhodné zajistit větrání.

průběh testování

 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru.
 • Každý žák obdrží jednu testovací sadu.
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů (dle instrukcí typu testů - viz ke stažení níže).
  • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu.
  • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 • Testovaný podle pokynů dohlížející osoby sám pokračuje vyhodnocením testu (dle instrukcí typu testů - viz ke stažení níže).
 • Dohlížející osoba spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

vyhodnocení testu

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

likvidace odpadu

Bezprostředně po dokončení testování zaváže pověřená osoba odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se ukládají do nádob určených na komunální odpad.

 • Při nakládaní s odpady je vhodné používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
 • Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

následné kroky při výskytu pozitivního testu

Děti, žáci, studenti:

 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů  (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 • Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • Zletilý žák či student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;

Pro praktickou výuku mimo školu:

 • Škola zajistí, že zaměstnavatel u žáků/studentů v praktické výuce/odborné praxi (mimo školu) předá škole informace o pozitivním testu bezprostředně po zjištění této skutečnosti, spolu s informacemi o jeho kontaktech při výuce v předešlých 2 dnech s dalšími žáky nebo studenty dané školy.
 • V případě nezletilých žáků v praktické výuce mimo prostory školy, zajistí škola souhlas zákonného zástupce se samostatným opuštěním pracoviště v případě pozitivního testu předem.

Pro zaměstnance:

 • Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opustí školu/školské zařízení;
 • V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo místně příslušná krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy, dále jen „KHS“, nerozhodne jinak).
 • V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny děti, žáky, studenty, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech.

Konfirmace a návrat: (viz níže ke stažení "Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách").

 • Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz ke stažení níže) o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci a studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

ochrana osobních údajů

K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte, žáka nebo studenta nebo jiné osoby podléhající testování musí mít přístup pouze pověření pracovníci školy případně pověření pracovníci školského ubytovacího zařízení (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči).

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) v tomto případě souhlas nezajišťují.

Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního dítěte, žáka, studenta nebo jiné osoby nesmí dostat mimo školu. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním dítěti, žákovi nebo studentovi se předávají pouze mezi internátem, domovem mládeže, školní družinou, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči a školou a místně příslušné KHS.

Škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje dítěte, žáka, studenta nebo jiné osoby (postačí jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. V případě ubytovacího zařízení dále eviduje i čas provedení testu. Seznamy testovaných škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.

V případě osob, které prodělaly onemocnění COVID-19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje. Pokud se škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) rozhodne uchovávat přímo samotný doklad o prodělání onemocnění COVID-19, pak jej rovněž uchovává nejdéle do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí této doby doklad nebo potvrzení vrátí, nebo není-li jej možné vrátit, tak jej odstraní/skartuje.

záznam testů do Covid Forms App

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o testování do aplikace CovidFormsApp (návod, vč. přihlašovacích údajů byly rozeslány prostřednictví datových schránek k 8.4.2021).

FAQ k aplikaci:
Jak často se záznam zadává a pro koho?
- záznam se zadává za každý den, kdy bylo ve škole testováno,
- pro každý typ testu je potřeba vyplnit nový formulář,
- zadává hromadně pro red_izo+den+typ testu (Při kombinovaném zařízení - např. ZŠ+MŠ rozhoduje, zda mají společné redizo., pak zadávají společně za všechno tj. i za jídelnu, družinu, MŠ, ZŠ, SŠ...)

 • Pro děti/žáky/studenty:
  - do systému se zapisují všechny testy provedené ve škole
  - tedy pokud si rodiče přinesou vlastní, tak se zapisuje také, ale musí se uvést v záznamu zvlášť a uvést typ testu.
 • Pro zaměstnance:
  - do systému se zapisují všechny testy, kterými se zaměstnanci prokazují (tj. nejen provedené ve škole, ale i provedené na POC odběrových místech; i pokud se prokáže testem z jiné školy)
  - pokud neznáte název testu odjinud (můžete vybrat "Jiný-antigenní test" a do komentářů uvést, že jsou z veřejného odběrového místa)

Neprůkazné/chybné testy:

Zadávejte do aplikace jen testy, jejichž výsledek vyšel neplatný (tj. proces probíhal standardně, jen vyhodnocení neukázalo pozitivní/negativní).

Pokud dojde ke znehodocení testu v průběhu testování (upuštění na zem, rozlití zkumavky apod.), veďte si evidenci pro vykazování (MŠMT bude informovat)

Pokud nelze test provést z důvodu chyby v dodávce, veďte si evidenci, bude součástí reklamace (MŠMT bude informovat). 

manuál spolu se vzory a návaznými postupy

vzory, formuláře, mimořádná opatření, distribuce aj. materiály ke stažení


materiály MŠMT pro provedení testování u vás ve škole

video testování ve škole – SEJOY testy

video testování ve škole – Singclean testy

video testování ve škole – Flowflex testy


manuál spolu se vzory a návaznými postupy


další materiály pro školy ke stažení

Vzory, formuláře

Informace, návody

Distribuce a účtování testů

Mimořádná opatření

Další užitečné odkazy a dokumenty k provozu škol a školských zařízení naleznete na stránkách koronavirus.edu.cz/odkazy