FAQ – nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole.


Obecné dotazy k testování

Jsou na MŠMT k dispozici kopie certifikátu k dodaným testovacím sadám?

MŠMT certifikáty neuděluje ani jimi nedisponuje.

Všechny antigenní testy používané k testování ve školách musí splňovat podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR a mít schválenou výjimku k samotestování (více na stránkách MZ).

Bližší informace k testovacím sadám Sejoy naleznete na webových stránkách distributora: Targo-promotion (Sejoy)

Bližší informace k testovacím sadám Singclean naleznete na webových stránkách distributora: Singclean (goodtest.cz) 

Informace k dalším centrálně distribuovaných sadám lze (včetně návodu v českém jazyce) dohledat na stránkách Registru Zdravotnických Prostředků:
- testovací sady LEPU zde
- testovací sady Flowflex zde

Je nutné s odpadem z testování nakládat jako s nebezpečným odpadem?

Dle metodického sdělení Ministerstvo životního prostředí doporučuje odpad, vzniklý ze sebetestování  zařadit jako běžný směsný komunální odpad (více zde).

Jak se dostanou do škol antigenní testovací sady?

Testovací sady budou dodány do škol podle počtu žáků a studentů a dalších osob s povinností testování.

Pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí na testy, nejsou zdravotníci a nemají na to kvalifikaci. Nevadí to?

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. bude se jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny, obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí, žáků a studentů, které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti, žáci nebo studenti sami provedou test.

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Jak zařídit izolaci pro pozitivně testované?

Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, s mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a která nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami.

Kdo ze zaměstnanců bude testován a jak často?

V rámci zářiového preventivního screeningového testování ve školách již nebude zajištěno testování zaměstnanců škol. 

Zde se již očekává dostatečná proočkovanost, již systém plošného testování ztrácí opodstatnění a je vhodnější provádět cílené testování této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu výskytu ohniska nákazy ve škole nebo školském zařízení.

Necítím se fit, musím na testování?

Ne. K testování se můžete dostavit pouze tehdy, pokud nemáte příznaky infekčního virového onemocnění.

Na jaké období obdržely školy testy?

Každá várka je na cca 14 dnů, další distribuce se připravuje vždy podle aktuálnách změn v režimu testování určitých skupin (frekvence, uvolenění, rotace apod.).

Co se žáky nebo studenty, kteří nepřijdou na testování?

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona, je ovšem vhodné, aby poskytla přiměřenou formu studijní podporu – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, dílčí individuální podporu online nebo využití individuální konzultace tam, kde je umožněna.

Platnost výjimky MZd k antigenním testům

Všechny antigenní testy používané k testování ve školách musí splňovat podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR a mít schválenou výjimku k samotestování (více na stránkách MZ).

Bližší informace k testovacím sadám Singclean naleznete na webových stránkách distributora: Singclean (goodtest.cz)

Testy Singclean obdržely od Ministerstva zdravotnictví ČR výjimku k samotestování platnou do 30. března 2021. Dle informací Ministerstva zdravotnictví ČR platnost výjimky neomezuje samotné použití testů, pouze jejich uvedení na trh.

Vzhledem k tomu, že testy Singclean jsou již společností MASANTA na trh uvedené a dodané do skladů SSHR, může jejich distribuce do škol probíhat dál i po uplynutí platnosti uvedeném v rozhodnutí o udělení výjimky.

Test mi vyšel pozitivně. Co teď?

Bez zbytečného odkladu opustíte školu a budete kontaktovat svého lékaře – ten vám vystaví žádanku na RT-PCR test.

Musím jako zaměstnanec pozitivní test někde hlásit?

Ano, svému zaměstnavateli a svému lékaři.

Pozitivně testovaný je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Konfirmační RT-PCR vyšetření se neprovádí, pokud zaměstnavatel používá pro preventivní testování RT-PCR testy.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Stejný postup lze umožnit i v případě vlastního testu testovaného zaměstnance.

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Může NPI vydávat testy soukromým školám, základním uměleckým školám, střediskům volného času a PPP?

Testy jsou nyní centrálně distribuovány do všech škol zapsaných ve školském rejstříku, bez ohledu na zřizovatele (tedy i soukromých), v nichž bude již v první fázi otevírání probíhat skupinové vyučování či na něj navazující poskytování školských služeb, resp. do škol, v nichž děti pobývají nepřetržitě. Tyto školy mohou testy získat i na pracovištích NPI v případě, že jim centrálně distribuovaný počet skutečně nepostačuje na období prvního závozu (cca 14 dní).

Distribuce (ani centrální, ani prostřednictvím NPI) tak nebude realizována zejména do základních uměleckých škol, středisek volného času či školských poradenských zařízení.

Jak si mají školy vyzvedávat antigenní testy v NPI?

Školy mají povinnost vyzvednout si své objednané testy podle distribučního seznamu na výdejních místech určených krajským úřadem (nikoli v NPI). Pokud pracovníci školy aktuálně zjistí, že objednaný počet antigenních testů nevychází, objednají si počty potřebných testů na krajském pracovišti přímo a sami si je vyzvednou
Škola obdrží pouze takový počet testů, aby pokryla avizované obodobí pro konkrétní dodávku. V žádném případě není možné se domáhat na pobočkách NPi ani jinde testů tzv. do zásoby.

Ve střední škole chceme testovat provozní zaměstnance, kteří zabezpečují ze školy distanční výuku. Můžeme si objednat testy u NPI?

Ne, v případě, že ve škole neprobíhá prezenční výuka, škola nemůže žádat testy z rezervy vytvořené u NPI. Distribuce testů z MŠMT byla určena jen pro děti a žáky účastnící se prezenční výuky a zaměstnance škol,  kteří se podílejí na jejich prezenčním vzdělávání (prezenčně vyučující pedagogy, případně nepedagogy).

Může NPI vydat testy speciálním školám a DDM zřizovaným MŠMT? V distribučním seznamu nejsou uvedeny a nic nedostaly.

Školám a DDM zřizovaným přímo MŠMT budou testy distribuovány zřizovatelem. Jejich případný nedostatek budou řešit přímo se zřizovatelem, který je podle aktuální situace zásobí dodatečně nebo vyzve k odběru na krajském pracovišti NPI.

Musí se testovat i ti, co byli očkovaní?

s platností od 24.5.2021 se povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Musí se testovat i ti, co už Covid měli?

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Musí se testovat i ti, co mají hodně protilátek?

Ano musí. Testy na protilátky nenahrazují testování a nejsou mezi výjímkami z testování.

Záznam testů do Covid Forms App (CFA)

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o testování do aplikace CovidFormsApp (návod, vč. přihlašovacích údajů byly rozeslány prostřednictví datových schránek k 8.4.2021).

Jak často se záznam zadává a pro koho?
- záznam se zadává za každý den, kdy bylo ve škole testováno,
- pro každý typ testu je potřeba vyplnit nový formulář,
- zadává se hromadně pro red_izo+den+typ testu (při kombinovaném zařízení - např. ZŠ+MŠ rozhoduje, zda mají společné redizo., pak zadávají společně za všechno tj. i za jídelnu, družinu, MŠ, ZŠ, SŠ...).

 • Pro děti/žáky/studenty:
  - do systému se zapisují všechny testy provedené ve škole,
  - tedy pokud si rodiče přinesou vlastní, tak se zapisuje také, ale musí se uvést v záznamu zvlášť a uvést typ testu.

 • Pro zaměstnance:
  - do systému se zapisují všechny testy, kterými se zaměstnanci prokazují (tj. nejen provedené ve škole, ale i provedené na POC odběrových místech; i pokud se prokáže testem z jiné školy,
  - pokud neznáte název testu odjinud (můžete vybrat "Jiný-antigenní test" a do komentářů uvést, že jsou z veřejného odběrového místa).

Neprůkazné/chybné testy:
Zadávejte do aplikace jen testy, jejichž výsledek vyšel neplatný (tj. proces probíhal standardně, jen vyhodnocení neukázalo pozitivní/negativní).

Pokud dojde ke znehodocení testu v průběhu testování (upuštění na zem, rozlití zkumavky apod.), veďte si evidenci pro vykazování (MŠMT bude informovat)

Pokud nelze test provést z důvodu chyby v dodávce, veďte si evidenci, bude součástí reklamace (MŠMT bude informovat).

Typy (kódy) testů dodávaných do škol pro výkaz v CFA
LEPU: 45, LepuAntig2
Singclean: 48, HangTest
Flowflex: 10002, AconFlowFlex
Sejoy:  10003, HangSejoy

Pro jiné, než centrálně dodávané typy testů vždy zadávejte samostatný záznam a vyberte příslušný typ testu. V případě, že použitý test není na výběru seznamu, zvolte kód 10000,JinyAGTest nebo v případě PCR testů 10001JinyPCRTest.

Jak postupovat v případě testování pro účely škol v přírodě?

Pro účely školy v přírodě (umožněno od 31.5.2021 viz kompletní podmínky zde) je vysílající škola povinna pro účastníky školy v přírodě zajistit provedení (mimo uvedené výjímky)
a) RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní 
b) nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně po každých nejdéle 72 hodinách od předchozího testu po dobu trvání školy v přírodě.

V případě, že škola využívá testování pomocí centrálně dodávaných antigenních testů, může tyto testy využít i pro účely splnění podmínek testování pro školy v přírodě.
Testy distribuované v dodávce v týdnu od 24.5. by měly školám postačovat k pokrytí potřeb zhruba do 13.6. s tím, že v v týdnu od 7.6. se chystá další vlna distribuce na základě dalšího zjišťování potřeb (kde by školy měly uvádět potřebu testů včetně škol v přírodě).
V případě, že škola nemá dostatek testů k pokrytí výuky a škol v přírodě, lze zažádat o rezervní testy:
a) zřizovatele, pokud disponuje testy získaných z důvodu nevyužití jiných zařízení (např. od MŠ)
b) krajské pobočky NPI.
Všechny použité testy musí být řádně vykázány v Covid forms app.

Školy, které závazně přešly k PCR testování mohou ke splnění podmínek zařadit mimořádné testování žáků účastnících se školy v přírodě (v případě, že by se v daném týdnu původně netestovali) a v případě řádného vykázání v Covid forms app jim budou i tyto testy proplaceny.
Pokud nelze z nějakého důvodu zařídit mimořádné PCR testování, lze testování nahradit antigenním testováním dle podmínek výše a za použítí testů:
a) zbylých testů z předchozího antigenního testování,
b) nákupem a použitím vlastních testů v případě, že pořizované PCR testy nedosahují celé proplácené částce 200 Kč/test a škola tedy ve vyúčtování očekává přebytek obdržených prostředků k testování,
c) s žádostí na zřizovatele, pokud disponuje testy získaných z důvodu nevyužití jiných zařízení (např. od MŠ)
- Prosíme neobracejte se za tímto účelem na pobočky NPI, ty mají pokyny školám s PCR testy již antigenní testy neposkytovat.

Dotazy k PCR testování

Bližší informace k vykazování a proplácení PCR testů školám

a) Bude PCR testování propláceno pouze na základě vykázaných testovaných osob v Covid Forms App? Nebo buded nutné doložit faktury? Ano, propláceno bude na základě výkazů v CFA. Nejenom pro případ finanční kontroly však škola musí mít k dispozici případné faktury. V účetnictví je nutno sledovat odděleně. MŠMT však nebude vyžadovat vkládání faktur do systému.

b) V případě, že se nám podaří získat testy za nižší cenu než 200kč za testovaného, mohu zbylé prostředky použít na něco jiného? Ano, ovšem pouze v rámci účelu vymezeného ve Věstníku MŠMT; prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Tzn. případné uspořené prostředky nelze využít na jiný účel než PCR (mimořádně Ag) testování. Prostředky jsou ze státního rozpočtu vyčleněny účelově pouze za účelem zajištění PCR (mimořádně Ag) testování.

c) Kdy nám budou testy proplaceny? Ex-post jednorázově, předpokládáme v průběhu července až srpna 2021 v návaznosti na převedení prostředků Ministerstvem financí do kapitoly MŠMT.

Jak jsou vymezena pravidla pro PCR testování v případě absence žáka v testovací den?

Žák, který v den PCR testování nebude přítomen ve škole (a zároveň nenaplní některou z výjimek), bude v den příchodu do školy otestovaný buď metodou PCR nebo antigenně. Pokud bude testován antigenně (např. proto, že v mezidobí nelze zajistit PCR testování), bude následně po dobu, než bude testován formou PCR testován antigenně v režimu podle mimořádného opatření pro antigenní testování (1x týdně).

Je možné kombinovat testování PCR a antigenní testy (např. 1. a 2. stupeň) nebo musí být vše shodné, tedy celá škola testování AG testy, nebo celá škola PCR?

Je možné kombinovat, ale škole v případě volby PCR testů nebudou centrálně distribuovány Ag testy od státu. Upozorňujeme, že finanční prostředky na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví („normativ na úhradu PCR testování“) lze na pořízení AG testů použít pouze v mimořádných případech (takovými případy bude např.  výpadek služeb laboratoře, která PCR testování provádí, popřípadě nepřítomnost žáka ve škole v den PCR odběru, nikoli však plánovaná kombinace různých způsobů testování).  Na provedený AG test nebudou poskytovány prostředky, lze si na něj ušetřit tím, že škola zajistí PCR test za méně než 200 Kč.

Je možné použít při PCR metodu poolingu? Jaká jsou pravidla?

Ano, 200 kč za test, je i za testovanou osobu v rámci metody pooling, pokud jde o validovanou metodu testování – to musí být uvedeno v poptávkovém řízení (v souladu s dalšími kritérii dle Věstníku MŠMT zde) a za validitu metody následně ručí laboratoř.

Bližší informace a doporučení naleznete ve Stanovisku laboratorní skupiny MZČR k poolování vzorků pro vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 ke zde.

Je s PCR testy počítáno i proplácení ze státního rozpočtu testů zaměstnancům školy?

a) Ano v případě subjektů, které mají z Mimořádného opatření MZ povinnost testovat děti, žáky či studenty. Právní subjekt pak musí přejít k PCR testování jako celek (přihlásit k testování děti/žáky/ studenty) s tím, že v takovém případě mu bude přiznána finanční podpora jak na testování dětí, žáků a studentů, tak i na PCR testování zaměstnanců.   

b) Pokud by chtěla škola nebo školské zařízení zařídit testování pouze pro své zaměstnance, ale žáky ponechat v režimu antigenního testování (nebo nemají děti/žáky/studenty v režimu testování), tak to není možné. K finanční podpoře PCR testování ze státního rozpočtu dochází primárně kvůli přesnějšímu a šetrnějšímu testování dětí, žáků a studentů.

c) Pokud již škola testuje děti/žáky/studenty PCR testy na náklady zřizovatele, popř. jiného třetího subjektu a chce zajistit testy i pro své zaměstnance (na své náklady, s proplacením ze státního rozpočtu), tak to možné je, taková škola totiž PCR testuje i žáky (dosud z jiných finančních prostředků). Škola ale musí oznámit (dle Podmínek I.b zde), že bude testovat své žáky PCR a tím vznikne i nárok na proplacení úhrady testů zaměstnanců. Testování žáků zajišťované, tj. hrazené zřizovatelem škola z dotace hradit nemůže (nejsou to její náklady), ale prostředky ji na to poskytnuty budou, neboť nebude možné při vykazování v Covid Forms App poznat, že PCR testy hradí zřizovatel. Nespotřebovanou část dotace tak škola bude muset vrátit.

Musí být nějak vykryto přechodné období z antigenních testů na PCR kombinací testů?

Příklad: pokud škola jeden týden (např. ještě v rotaci testuje antigenním testem) a od nového týdne (14 dní od posledního testu) začíná PCR, ale jiný den než v pondělí, např. středu, je v pořádku být ten týden ty první 3 dny bez testu?  

Mimořádné opatření umožňuje být do provedení PCR testu neotestovaný (a zároveň být osobně přítomen na vyučování ve škole). Jinak řečeno v období od 17. 5. 2021 je možné PCR metodou testovat kterýkoliv den v rámci 14denního cyklu. Školám, které se rozhodly přejít na testování metodou PCR, ale doporučujeme v prvním přechodovém týdnu zkombinovat tuto formu s testováním Ag testy (v případě řádného vykázání v Covid Forms App nebude na toto využití AG testů nahlíženo jako na nadbytečné).

Ve Věstníku MŠMT se hovoří o preventivním testování “dětí”, přitom v mateřských školách není nařízeno testování dětí. Jedná se o chybu?

Nejedná se o chybu, jedná se o děti v přípravných třídách základní školy a děti v přípravných stupních základních škol speciálních. Nejedná se tedy o děti v mateřských školách.

Ve Věstníku je uvedeno Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát, přitom v podmínkách se uvádí Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy, které poskytují vzdělávání ve školním roce 2020/2021, kterou nezřizuje stát (dále jen „škola“). Nezapomnělo se v podmínkách na mateřské školy?

Nezapomnělo. Prostředky nejsou určené pro právnické osoby, které nevykonávají činnost jiného druhu školy než mateřské školy, neboť testování dětí v mateřských školách není nařízeno. Pokud však právnická osoba vykonávající činnost mateřské a základní školy oznámí PCR testování žáků, obdrží finanční prostředky na všechny své zaměstnance, které bude rovněž testovat PCR. Tj. I na zaměstnance, kteří zajišťují činnost mateřské školy.

Jak postupovat v případě pozitivního výsledku testu? Liší se to podle dne testování?

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy (KHS) seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu 2 dny před odběrem vzorku nebo 2 dny po jeho odběru v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Ve spolupráci se školským výchovným nebo ubytovacím zařízením nebo školní družinou doplní seznam dětí, žáků nebo studentů o ty, kteří byli v těchto školských zařízeních v kontaktu s dítětem, žákem, studentem, který měl pozitivní výsledek testu. KHS nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Jak se bude postupovat v případě poolingu bez identifikace konkrétního vzorku? Je pro všechny v poolu povinné jít na konfirmační test?

Záleží na konkrétní laboratoři – některé odebírají vzorky individuálně a až následně je poolují (pak je laboratoř schopna provést test znovu individuálně), některé laboratoře individuálními vzorky nedisponují – pak je potřeba provést odběry znovu, se všemi, kterým byl proveden odběr v rámci daného poolingového testu jsou do zjištění výsledků zacházeno jako s pozitivními (zákaz osobní přítomnosti na vyučování ve škole).

Pokud škola testuje PCR testy, bude mít testovaná osoba stále nárok na testy proplácené pojišťovnou?

Ano, testování ve škole není hrazeno ze zdravotního pojištění a pojištěné osoby mají tedy stále nárok na testy hrazené od pojišťovny v rozsahu vymezeném v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel (ZDE) s účinností od 1. 6. 2021, které stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že:

 • antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní,
 • testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře.

Zároveň podotýkáme, že toto testování neslouží jako náhrada testování  zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel.